Paradigm

Vacature: Creative Manager (+/- 20 uur per week)

(English below)

Ben jij artistiek, creatief en ruimdenkend? Sta je voor een duurzame toekomst en zijn inclusie en diversiteit voor jou belangrijke kernwaardes? Heb je een hands-on mentaliteit en kan je goed leidinggeven? Lever dan je bijdrage aan de doorontwikkeling van Paradigm op het creatieve vlak want wij zijn op zoek naar een Creative Manager!

Over Paradigm
Paradigm laat zich het best omschrijven als een gevoel. Een gevoel dat je ervaart wanneer allerlei verschillende mensen samenkomen voor muziek, kunst en creativiteit. Wij staan voor inclusiviteit en saamhorigheid. Daarbij hebben we een omgeving gecreëerd waar je vrij kan zijn in denken, doen en laten. Op het Suikerterrein in Groningen hebben we een unieke locatie gebouwd waar al het bovenstaande samenkomt. Wij organiseren festivals, evenementen en andere (zakelijke) bijeenkomsten. Dit doen we al jaren met veel betrokkenen en hier zijn we goed in. Paradigm groeit. Door zaken organisatorisch nog efficiënter en professioneler aanpakken creëren we nieuwe ruimte om dichter bij onze kernwaarden komen. Vandaar dat er een nieuwe behoefte is ontstaan aan ondersteuning op het creatieve vlak.

Wat is jouw rol?
Wij zoeken een creative manager die samen met ons verder wil groeien. Qua werk maar ook als mens. We denken niet in functie-hokjes maar meer in rollen. In jouw rol als Creative Manager ga je je bezighouden met de creatieve kant van onze evenementen onder begeleiding van, en in samenwerking met, onze Creatief Directeur. Je kunt hierbij denken aan het voorbereiden en vormgeven van onze evenementen op het gebied van licht & geluid, decoratie, kunst en performances. Ook zal je je bezighouden met de verduurzaming van de creatieve processen en ga je een grote bijdrage leveren aan talentontwikkeling. Bij Paradigm (en binnen de evenementenindustrie) is geen dag hetzelfde, de rol die jij krijgt is dan ook veelomvattend. In hoofdlijnen zullen de werkzaamheden het volgende omvatten;

Ten tijde van de evenementen:
• Ben je zichtbaar aansturend en leidinggevend op de vloer en werk je ook fysiek mee in de op-/afbouw om het evenement te realiseren.
• Ben je eindverantwoordelijk voor de planning en werk je hierin nauw samen met externe partijen en collega’s. Je houdt hierbij scherp in de gaten of alle creatieve processen tot hun recht komen.
• Ben je de contactpersoon voor deze externe partijen en host om ze te ontvangen en voor ze te zorgen tijdens hun werk.
• Evalueer je na afloop met externen en collega’s.

Werkzaamheden op het gebied van talentontwikkeling
Paradigm is altijd op zoek naar (lokaal) talent, soms melden deze zich vanzelf maar ze zullen ook door jou gevonden moeten gaan worden. Met betrekking tot deze werkzaamheden kun je denken aan het volgende;
• Het opzetten van talentwerving programma’s;
• Het coachen en begeleiden van de talenten.

Het realiseren van verduurzaming van de creatieve processen
Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. De weg naar een duurzame onderneming is ingewikkeld. Van jou vragen we hierin dat je zelfstandig op onderzoek uit gaat naar de mogelijkheden voor verduurzaming binnen jouw werkgebied en de directie ondersteund in het verduurzamingsproces van het bedrijf waar nodig.

Vormgeven van creatieve, educatieve programma’s binnen Paradigm
We bieden op dit moment educatieve werkplekken aan en willen dit graag uitbreiden. Onze onderneming en de locatie waar wij ons bevinden zijn uniek. Dat willen dit graag delen en mensen de kans geven om bij ons te groeien, van jong tot oud. Van jou vragen we hierin dat je actief op zoek gaat naar partijen die een plek als onze zoeken dan wel nodig hebben, en hier vervolg aan geeft door middel van educatieve programma’s opzetten en contact onderhouden. Vanuit jouw functie zet jij verschillende zaken over educatie in werking zoals;
• Inhoud geven aan de lesprogramma’s
• Netwerk onderhouden;
• Offertes opstellen/ administratieve & backoffice werkzaamheden verzorgen;
• Planning maken en deze monitoren;

Wie ben je en wat kan je?
We zoeken een creatieve geest, die zich herkent in de (creatieve) visie van Paradigm en daarnaast goed is in het organiseren van zaken. Verder is het belangrijk dat je:
• Van nature sociaal bent aangelegd en toegankelijk bent voor anderen;
• Je een groot hart hebt voor de evenementenbranche, kunst, duurzaamheid, performances, stagedesigns etc.;
• Handig bent en zelf ook aardig kan klussen;
• Om kan gaan met sterke persoonlijkheden en daarbij jezelf blijft;
• Ook onder hoge werkdruk oog hebt voor details, juistheid, volledigheid en compleetheid van administratieve werkzaamheden;
• Houdt van het aanbrengen van structuur;
• Een strakke planning kan maken en deze kan naleven en kleurt binnen de lijnen van de begroting voor je werkzaamheden;
• Kansen ziet voor verbetering en dat je deze ook aanbrengt;
• Flexibel bent ingesteld en bereid om op onregelmatige tijden te werken (s ’avonds, s ’weekends, vakantieperiodes);
• Bij voorkeur woonachtig bent in Groningen of omgeving

Wat bieden wij?
• Een uitdagende, creatieve functie waarbinnen jij veel inspraak en keuzevrijheid hebt en professioneel kunt groeien;
• Waardering en vertrouwen in jouw kennis, kunde en ervaring;
• Een inspirerende en afwisselende werkplek waar iedere dag anders kan zijn;
• Een supertof team en enthousiaste collega’s;
• Een marktconform salaris;
• Een functie voor ongeveer 20 uur per week***.

***Onze branche kent grote pieken qua werkdruk. Voornamelijk in de zomerperiode wanneer onze evenementen elkaar in hoog tempo opvolgen zal je regelmatig meer dan 20 uur per week werken. Je zal deze weken veel op kantoor zijn om de administratieve & backoffice werkzaamheden uit te voeren en je zal ten tijde van het evenement zelf ook aanwezig moeten zijn. Gedurende bepaalde periodes is het enigszins rustiger qua kantoor- en organisatorische werkzaamheden en hoef je wellicht niet persé bij elk evenement in persoon aanwezig te zijn. Al met al zorgen we er in onderling overleg voor dat je gemiddeld gezien rond de 20 uur per week uitkomt, hier worden de arbeidsvoorwaarden ook op ingestoken.

Reageren?
We willen iedereen uitnodigen die zich herkent in bovenbeschreven profiel en gemotiveerd is geraakt door de rol die je wellicht kan gaan invullen. Echter, we zijn ook kritisch, want de lat ligt hoog bij Paradigm. Je kan een mail sturen naar [email protected] met daarin een motivatie (waarom wil je graag deze rol vervullen en waarom moeten wij kiezen voor jou) en je CV (een overzicht van wat je allemaal gedaan hebt en een korte persoonsbeschrijving). Reageer uiterlijk voor 1 december 2022. De functie is vanaf begin 2023 beschikbaar


Are you artistic, creative and open-minded? Do you believe in sustainable future and are inclusion and diversity important core values to you? Do you have a hands-on mentality and are you natural leader? Then come on over and contribute to the creative development of Paradigm because we are looking for a Creative Manager!

About Paradigm
Paradigm is best described as a feeling. A feeling you experience when all kinds of different people come together for music, art and creativity. We stand for inclusiveness and togetherness. In doing so, we have created an environment for creative freedom. At the Suikerterrein in Groningen, we’ve built a unique location where all of the above comes together. We organize festivals, events and other (business) gatherings. There’s a lot of in-house experience with many people involved and we’ve become an accomplished collective over the years.
Paradigm is growing. By tackling things even more efficiently and professionally, we are creating new space to get closer to our core values. That’s why a need has arisen for support in the creative field.

What is your role?
We are looking for a creative manager who wants to grow with us in their career and as a person. We don’t think in terms of jobs, but more in terms of roles. In your role as Creative Manager you will be involved in the creative side of our events under the guidance of, and in collaboration with, our Creative Director. You can expect tasks such as preparing, designing and guiding our events in terms of light & sound, decoration, art and performances.
You’re also going to be involved in co-developing the sustainability of our creative processes as well as playing an important role in contributing to talent development. At Paradigm (and within the event industry) no single day is the same, so the role you’re given is going to be comprehensive. Broadly speaking, tasks will include the following;

Before/during/after events:
– You will be visibly directing and leading on the floor and also physically participate in the set-up/dismantling to make the event happen.
– You are ultimately responsible for the planning and you work closely with external parties and colleagues, keeping a sharp eye on all creative processes.
– You are the spokesperson for external parties and you take care of them throughout the process.
– Afterwards, you evaluate with external parties and colleagues.

Talent development work:
Paradigm is always looking for (local) talent. Some get the spotlight by themselves but it’s important others also get a chance. That is where you come in, finding those diamonds in the rough. Some of the tasks associated with this vision;

– Setting up talent acquisition programs;
– Coaching and guiding the talents.

Achieving sustainability in creative processes:
Sustainability is a key priority for us. The road to a sustainable business is complicated. We ask of you that you independently investigate the opportunities for sustainability within your field and support the other roles in the sustainability process of the company where needed.

Shape creative, educational programs within Paradigm:
We currently offer educational workplaces and would like to expand this. Our company and the location where we are located are unique. We would like to share this and give people the opportunity to develop themselves here. What we ask of you is that you actively seek out parties that are looking for or need a place like ours, and follow through on this by setting up educational programs and maintaining relationships. Your position enables you to put various educational prospects into motion;
– Giving rise to and affect the educational programs
– Maintaining accounts;
– Administrative and back office work;
– Planning and monitoring;

Who are you and what can you do?
We are looking for a creative mind, who recognizes themselves in the (creative) vision of Paradigm and is also good at organizing and keeping track of things. Furthermore, it is important that you:
– Are naturally sociable and accessible to others;
– You have a big heart for the event industry, art, sustainability, performance, stage design etc.;
– You are practical and can do odd jobs yourself;
– You can deal with strong personalities and stay true to yourself;
– Have an eye for detail, correctness, completeness and integrity of administrative work whilst working under pressure;
– Are structural;
– Can make a tight schedule, stick to it and remain within the limits of your budget;
– Sees opportunities for improvement and follows through on it;
– Are flexible and willing to work irregular hours (evenings, weekends, vacations);
– Preferably living in or near Groningen

What do we offer?
– A challenging, creative position where your voice absolutely matters, the freedom to make independent choices and opportunities to grow & develop yourself professionally;
– Appreciation and confidence in your knowledge, skills and experience;
– An inspiring and varied workplace where no two days are the same;
– A great team and enthusiastic colleagues;
– A competitive salary;
– A position for approximately 20 hours per week***.

*** Our industry experiences major peaks in terms of workload. Especially during the summer period when our events follow each other up in rapid succession, you will regularly work more than 20 hours per week. You will be at the office a lot during these periods to do administrative & back office work and you will have to be present during the event itself. At other times, it is a little more tranquil in terms of office and organizational work and you may not necessarily need to be present in person at every event. All in all, by mutual agreement we will make sure that on average you will be working around 20 hours per week.

Interested?
We would like to invite everyone who recognizes themselves in the above profile and is motivated by the role you might be able to fill. However, we are also thorough and critical, as we set the bar high at Paradigm. You can send an email to [email protected] with a motivation (why would you like to fill this role and why should we choose you) and your resume (an overview of what you have done and a short personal description). Please respond no later than December 1, 2022. The position will be available from the beginning of 2023.